ടെക്സ്റ്റ്‌ 2 ജെ.പി.ജി കണ്‍വേര്‍ട്ടെര്‍ (text to JPG Converter)

Posted on 1:01 AM by Abdul Muneer

ടെക്സ്റ്റ്‌ 2 ജെ.പി.ജി കണ്‍വേര്‍ട്ടെര്‍അടയാളം-1

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഫ്രീ വേര്‍ഷന്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്‍ 
അടയാളം-2

ടെക്സ്റ്റ്‌ ഫയല്‍ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാന്‍ 
അടയാളം-3

ഏതു ഫോര്‍മാറ്റിലേക്കാണോ കണ്‍വേര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവ സെലക്ട്‌ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്‍  
അടയാളം-4

ഫയല്‍ കണ്‍വേര്‍ട്ട്  ചെയ്യാന്‍ 

No Response to "ടെക്സ്റ്റ്‌ 2 ജെ.പി.ജി കണ്‍വേര്‍ട്ടെര്‍ (text to JPG Converter)"

Leave A Reply